271

271

Добролюбов Н. А. Собр. соч. В 9-ти тт. Т. 3. М. — Л., 1962, с. 301.